• Pokličite nas +386 30 653 632
  • Pišite nam info(at)dimer.si

Splošni pogoji poslovanja

Navedeni Splošni termini in pogoji so sestavni del vseh ponudb DIMER d.o.o. in vseh individualnih pogodb, ki so sklenjene med DIMER d.o.o.  in njegovimi strankami. Ti pogoji so, izjemoma, uporabni tudi za dopolnitve in podaljšanja pogodb ter v primerih razširitev pogodb za dodatne produkte.

Obseg in način dostave ter servisov, ki jih nudi DIMER d.o.o., kakor tudi primerni posebni pogoji, se bodo definirali med DIMER d.o.o. in stranko z individualnimi pogodbami.

 

I.

1. Naše ponudbe so predmet potrditve. Da postanejo veljavna, morajo vsa naročila biti potrjena pisno. Tudi spremembe in dopolnitve pogodb morajo biti potrjene pisno, da so veljavne. Kupni pogoji kupca postanejo za nas zavezujoči samo v primeru, da smo izrecno potrdili našo vezanost z njimi. 

2. Pridržujemo si vse lastninske pravice in pravice intelektualne lastnine, ki se nanašajo na oblike, tehnične risbe, osnutke ali podobne dokumente, ki so naše izdelave ali izdelane po našem naročilu. Shranjene bodo pri nas, za obdobje petih let po zadnjem naročilu. 

3. Dostava se izvede franco tovarna (ex work), pakiranje izključeno. Blago bo pakiral prodajalec, na riziko kupca. Vse transportne rizike nosi kupec. Način pakiranja in način pošiljanja sta v pristojnosti DIMER d.o.o..

4. V primeru dostav in servisov, specificiranih s strani naših strank, DIMER d.o.o. ne prevzema nobene odgovornosti za funkcionalno učinkovitost strankinega specificiranega naročila dostave ali servisa. 

 

II.

1. Rok dobave, ki je določen, prične teči z dnem naše potrditve naročila in sprejemu (potrditve na prejemnico) vseh potrebnih poslovno-sorodnih in tehničnih vlog, kot so odobritve, potrditve in carinske listine, kakor tudi z izpolnitvijo prodajnih pogojev s strani kupca. 

2. Datumi in roki dostave so vedno ocenjeni približno – razen če je izrecno, brez kakršnihkoli omejitev dogovorjeno, da zavezujejo. Slednje se presoja v okviru nepredvidljivih ovir kot so višja sila, stavke, začasen izpad dela zaradi stavkajočih delavcev ali poslovnih prekinitev. Primerjano z zgoraj navedenim, so to okoliščine, ki otežijo ali onemogočijo izpolnitev pogodbe za nas, še posebej na ekonomskem področju, ne glede na ta dejstva izvirajo iz naše sfere ali sfere preddobavitelja ali drugega kraja. 

3. Zaradi višje sile imamo pravico za odložitev dostave za čas trajanja ovire in za primeren zagonski čas ali pravico odstopiti od pogodbe v celoti ali delno, zaradi še ne izpolnjenega dela le te. 

 

III.

V primeru naše neizpolnitve pogodbe, ki je posledica hude malomarnosti, lahko kupec – po preteku primernega obdobja za odlog plačila (grace period)– odstopi od pogodbe, razen če ni blago že deklarirano kot pripravljeno za razpošiljanje po preteku obdobja za odlog plačila.. Povračilo škode se lahko zahteva le v primeru naklepa ali velike malomarnosti. Povračilo posledične (indirektne) škode je izključeno. 

Blago označeno kot pripravljeno za odpošiljanje se mora terjati ali prevzeti takoj. Z datumom pripravljenosti za odpošiljanje se riziko prenese na kupca. Pooblaščeni smo (verjetno, da v tem obdobju, ko kupec še ne prevzame) za hranjenje blaga na stroške in riziko kupca, po naši presoji je to ali pri nas ali pri tretji stranki, in pooblaščeni smo, da zaračunamo stroške po klavzuli franco tovarna (ex works). 

 

IV.

1. Plačila morajo biti izvedena, razen če ni drugače dogovorjeno v pisni obliki, v roku 14 dni po datumu izdaje računa, v tem primeru zmanjšano za 2 % gotovinskega popusta. Cene so brez DDV. Pri plačilu računov so gotovinski popusti priznani, če so plačani vsi zapadli računi. Za nadomestilo izgub, ki izhajajo iz odobrenega podaljšanja plačilnega roka, bomo zaračunali obresti z obrestno mero 10 % letno. 

2. V primeru, da po potrditvi naročila, izvemo za okoliščine o pomanjkljivi likvidnosti kupca ali njegovem slabem finančnem stanju, smo pooblaščeni, da takoj zaračunamo ali prekličemo vse izvedene dobave, kakor tudi, da so vse naslednje dobave pogojujemo z izdajo primernih zavarovanj s strani kupca. 

 

V.

1. Pridržujemo si lastninsko pravico na blagu, dokler dogovorjeno plačilo ni v celoti izvršeno. 

2. V primeru kupčeve kršitve Splošnih terminov in pogojev prodaje in dostave, še posebej v primeru, da je kupec v zaostanku s plačilom ali da DIMER d.o.o. izve za okoliščine kupčeve slabe likvidnosti ali slabe finančne situacije, je DIMER d.o.o. pooblaščen za preklic dobave blaga, ki je v njegovo lasti, celo brez odpovedi pogodbe. V uveljavljanju pridržka lastninske pravice obstaja možnost odpovedi pogodbe samo, če je izrecno dogovorjena. 

3. Če DIMER d.o.o. prekliče odposlano blago na osnovi pridržka lastninske pravice, je kupec potem odgovoren za izgubo oz. zmanjšanja dohodka, ki je posledica nadaljnje prodaje, pa DIMER d.o.o. pa obdrži vse nadaljnje terjatve do kupca . Kupec mora tudi povrniti vse stroške, ki izhajajo iz vrnitve in nadaljnjega transporta. 

4. Strinjamo se z remodeliranjem, predelavo, postavitvijo ali drugo uporabo dostavljenega blaga, ki je še vedno v naši lasti, vendar v takem primeru ne odgovarjamo za škodo oz. ne nosimo odgovornosti zaradi tega. 

5. Če bi bilo dostavljeno blago vključeno z ostalim blagom, ki je v tuji lasti tako, da je z njim neločljivo povezano, predelano, preoblikovano, pomešano, združeno ali drugače uporabljeno z drugim blagom, pridobimo solastnino oziroma lastninsko pravico na novem blago v sorazmerni vrednosti dostavljenega blaga. Ker obstoja solastnina, bo kupec hranil in upravljal z blagom za nas brezplačno, torej na njegove stroške.

6. V primeru, da bi kupec, v okviru opravljanja svoje običajne dejavnosti, prodal naše dostavljeno blago tretji osebi, še preden je kupnina v celoti plačana, s tem odstopi (prenese) vse terjatve, vključno na stranskih pravicah, ki jih kupec pridobi iz naslova nadaljnje prodaje, vsaj do višine neplačane kupnine, na nas, kot zavarovanje naše terjatve. 

7. Kupec je dolžan – v primeru, da je naprej prodal dostavljeno blago tretji osebi, brez da bi poravnal plačilo – obvestiti tretjo stranko o odstopu (cesiji) terjatve, v pisni obliki in nas o tem obvestil oziroma nam to izkazal. Nadalje nas je dolžan oskrbeti z vsemi potrebnimi podatki in dokumenti za izterjavo oziroma, ki so potrebni v zvezi s tem.

8. Za povrnitev škode na vseh pravicah s strani tretjih oseb, posebej zaradi zastave, zaplembe, in drugih dokončnih odločitev oz. prenosov lastnine, kakor tudi z razglasitvijo stečaja ali odškodninskega postopka kupčevega premoženja, mora kupec informacijo o temu takoj posredovati nam in nas oskrbeti z vsemi dokumenti, ki jih bomo potrebovali za zaščito naše pravice.

9. Kupec je pooblaščen za nas izterjati odstopljene terjatve, toda samo dokler on izpolnjuje njegovo obvezo plačila po pogodbi nam. Pooblastilo kupca, da izterja terjatve se lahko z naše strani prekliče. Izterjane zneske mora kupec hraniti posebej in nam jih izročiti nemudoma. Morebitne stroške povezani z vnovčitvijo terjatev nosi kupec. V zvezi s temi Splošnimi termini in pogoji prodaje ter dostave se obdelava, storitve preoblikovanja, instalacij ali drugačna uporaba, posebno dodelava v blago, ki ni bilo dobavljeno z naše strani, tudi razumejo kot prodaja z naše strani.

10. V kolikor bi vrednost obstoječih zavarovanj kupca presegala terjatve v skupnem znesku za več kot 20 %, smo upravičeni, po naši presoji, sprostiti jamstva na zahtevo kupca. 

 

VI.

1. Kraj izpolnitve naših dostav je vsakokraten kraj razpošiljanja blaga. Kraj za izpolnitev vseh obveznosti kupca je sedež naše družbe, neodvisno od lokacije naše podružnice. 

2. Za reševanje morebitnih sporov, ki ali direktno ali indirektno izhajajo iz pogodbe, ali dobave, je pristojno stvarno pristojno sodišče po sedeža naše družbe. V razmerju med nami in kupcem izključno velja slovensko pravo, Dunajska konvencija o mednarodni prodaji blaga (CISG) je izrecno izključena. 

 

VII.

1. Tehnična svetovanja, predlogi ponudb in dobave, ki temeljijo na naših večletnih izkušnjah, se izvajajo z razumno skrbnostjo.. Za funkcionalno zmogljivost ne moremo jamčiti v posameznih individualnih situacijah, zaradi možnih raznolikostih v posameznih primerih uporabe in njihovih podrobnostih. Tehnične dopolnitve so pridržane.

2. Obvestilo o napaki mora biti narejeno v roku 14 dni po prejemu blaga, veljavno je, če je v pisni obliki, toda pred tem, ko je blago predelano ali vgrajeno. 

3. Ne odgovarjamo za kakršnekoli zahtevke iz garancije, če kupec nam, ali našemu pod –dobavitelju, ne omogoči možnosti pregleda istovetnosti zavrnjenega blaga in o navedenih pomanjkljivosti na kraju in nas na zahtevo takoj ne oskrbi z neustreznimi primerki. Prav tako ne odgovarjamo za kakršnekoli zahtevke iz garancije, če predelava ali preoblikovanje blaga ni takoj, ko se pomanjkljivost pokaže, ustavljena, ali pa mešanje našega blaga z drugim blagom tujega porekla ni prekinjena, namreč, do časa nedvoumne sprostitve blaga z naše ali s strani našega dobavitelja. Lastna abrazija je v vsakem primeru izvzeta iz garancije. Nadalje, škode nastale zaradi nepravilne uporabe blaga, zaradi preseženega nakladanja ali zaradi dejstva, da je kupec ali od njega napotena/naučena tretja oseba naredila spremembe ali popravila na blagu brez našega dovoljenja, so izvzete iz jamstva. Dokler kupec ne izpolni njegovih obveznosti iz pogodbe, pa ne dajemo nobene garancije oz. ne garantiramo

4. DIMER d.o.o. bo poskrbel za popravilo vseh napak , ki so bile pravilno sporočene s strani kupca v času garancijskega roka, po njegovi izbiri ali s popravilom ali nadomestno dobavo. . Garancija je izključna v primerih predvsem odgovornosti za defekte, ki so posledica nepravilne uporabe, nepravilnega postopanja ali iz drugih razlogov, kot so (vendar ne izključno) prekomeren vpliv sile, voda ali vlaga in druge naravni vplivi ali okoliščine, v katerih so preseženi predpisani limiti. Neodvisno od vseh predpisov teh Splošnih terminov in pogojev prodaje in dostave, DIMER d.o.o. ni odgovoren za indirektno ali posledično škodo, kot je škoda na drugih telesnih in netelesnih stvaren, razen na samem izdelku, posebno ne za nemožnost uporabe, izpad iz dohodkov ali dobička, kakor tudi od posledic prekinitev poslovnih odnosov, ki izhajajo od uporabe ali odsotnosti možnosti uporabe izdelka, z izjemo naklepa ali hude malomarnosti. Te določbe glede garancije so edina in izključna garancija, za katero jamči kupcu DIMER d.o.o.; te določbe glede garancije nadomestijo katerokoli drugo garancijsko obveznost, ne glede na to, ali so izrecno ali molče dogovorjene. V primeru, da DIMER d.o.o. izvede dostavo na podlagi vzorca, jamčimo le za opisane in izračunane karakteristike vzorca, ki je bil odobren s strani kupca.

5. Točke VII. 2) – 5) se tudi uporabijo v primeru napačne dostave (aliud). 

 

VIII.

V primeru, da je ali postane kakšen ali več določb teh pogojev neveljaven, to ne vpliva na veljavnost ostalih določil, ki ostanejo polno veljavna.